Слава на Тебе, Господи. Сега започваме с молитва, пригответе се за молитва. До сега говорехме за молитвата, нека сега да я приложим в името на Исуса Христа. Тази тематична молитва ще ви бъде като модел, който може да следвате. Защото мнозина имат проблем с молитвата и трябва да ес научим да се молим. Това е

1 Коринтяни 14 глава, нека да го прочета този стих и с него ще започнем. Когато не знаем как да започнем е добре да започнем на езици, защото поне духът ни знае как да се започне. Защото ако се моля на език духът ми се моли, а умът ми не дава плод. Когато умът ми

Библията казва: Вземете меча на Духа, който е Божието слово (Ефесяни 6:17) и го използвайте срещу сатана. Искам да повтаряте след мене: Евреи 4:12 Защото Божието слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч, остър и от двете страни, пронизва до разделяне духа и душата, ставите и мозъка и издирва помислите и намеренията на сърцето.

Сложете ръка на болното си място. Бог ми показва нещо, което трябва да направя сега. Сложете си ръцете. Слава на Тебе, Господи. Благодаря Ти, благодаря Ти! Сложете си ръка на болното място и Божията сила да мине през вас и слушайте словото и го вярвайте. Слава да бъде на Тебе, Господи! Благодаря Ти! Изход 15:26 Ако

Стихове за духовно воюване! 1. Хвалата носи сила от Бога и запушва устата на обвинителя и клеветника! Псалм 8:2  Из устата на младенците и сучещите Укрепил си сила поради противниците Си, За да накараш да млъкне врагът и отмъстителят. 2. Естир – Постът обръща проклятието в благословение! 3. Разрушаваме оръжията (думи и обвинения) на сатана

“Боже, в името на Твоя Син Исус, аз се отричам и заповядам на всичките духове, свързани с нещата  изброени по-долу да ме напуснат в името на Исус.” Отричам се от: огорчение дръпнатост негодувание фантазии омраза бленуване непростителност бълнуване насилие преструване сърдене бягство гняв безразличие отмъщение пасивност убийство сънливост бунт алкохол и наркотици своеволие паника инат

Слава на Бога. Понеже нуждите за молитва са много, написах във Фейсбук една бележка за всеки един, който има болен човек вкъщи, по какъв начин да се моли. Защо е толкова важно? Защото получавам много молби, хора казват: „Брат, помоли се, брат, помоли се.” И аз се моля, но това, което е много важно, е

    Дай ни дух на откровение и мъдрост и говори ни, скъпоценни Господи! Говори ни, скъпоценни Исусе, Твоето прекрасно слово. Алелуя!         Сега, скъпи приятели, Бог е вложил от много време насам Неговото присъстиве да търся. Могат много неща да се говорят по този въпрос, но трябва да следвам онова, което Бог ми дава днес.

Нека да кажем: В името на Исус Христос от Назарет обявявам моето тяло за храм на Святия Дух! В името на Исус обявявам моя дом за храм на Святия Дух! В името на Исус поставям символично в моя дом олтара на Господа Исуса Христа, Божия олтар, който е дървеният Голготски кръст в моя дом. Олтара,

Нека се молим заедно. Моля Те, небесни Татко, да ме измиеш съвършено със святата кръв на Исуса Христа. Измий ме съвършено, небесни Татко със святата кръв на Исуса Христа! Поръси ме със святата кръв на Исуса Христа!Ето, показвам ви стиха, за да видите от къде го вадя:1 Петрово 1:2 избрани по предузнанието на Бога Отца,